Rekrutacja 2020 – kolejne kroki

31.07. – 4.08.2020 – logowanie do systemu NABÓR – uzupełnienie wyników egzaminu ósmoklasisty.

31.07. – 4.08.2020dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:

  1. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. wygenerowany przez system NABÓR 2020 i wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły z podpisem rodzica/prawnego opiekuna,
  4. deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu – dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2. Deklarację można pobrać tutaj:https://www.pzs4-samochodowka.pl/wymagane-dokumenty/

Od 8:00 do 15:00 dokumenty będą przyjmowali nauczyciele przy głównym wejściu do nowej części budynku ( hala sportowa). Od 15:00 do 18:00 dokumenty można wrzucać do odpowiedniej skrzynki ( z nazwą wybranej szkoły) w zamkniętej i podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata kopercie oraz zaznaczonym profilem pierwszego wyboru lub nazwą zawodu.

12.08.2020 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych.

13.08. – 18.08.2020 – dostarczenie do szkoły oryginałów:

  1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz:
  3. dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych imieniem i nazwiskiem,
  4. wydrukowanych i podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka,
  5. wydrukowanej i podpisanej przez kandydata deklaracji wyboru drugiego języka obcego. Dokumenty można pobrać tutaj: https://www.pzs4-samochodowka.pl/wymagane-dokumenty/
Share:

Author: Karina Zadworzańska