Zakażenie – informacje dla osób objętych kwarantanną.

Rodziny uczniów zamieszkujące z objętymi kwarantanną nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania. Należy spokojnie czekać na kontakt telefoniczny pracowników sanepidu, a w razie pytań kontaktować się przez e-mail, a nie telefonicznie. 


W związku ze stwierdzeniem zakażenia SARS-COV-2 u uczennicy z klasy III LO na podstawie art. 33, art. 5 Ustawy uczniowie zostali objęci obowiązkową kwarantanną. Okres obowiązkowej kwarantanny trwa 10 dni od ostatniego kontaktu z zakażonym, maksymalnie do 16.10.2020r.
Obowiązek kwarantanny dotyczy również wszystkich osób zamieszkujących wspólnie pod tym samym adresem. 
Pracownik sanepidu zbierze wywiad i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania w czasie kontaktu telefonicznego. Decyzją o kwarantannie zostanie objęte dziecko, a reszta współdomowników jest w kwarantannie jako osoby współzamieszkujace z kwarantannowanym. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują nakładania imiennych decyzji na współdomowników. Osoby współzamieszkujące z uczniem objętym decyzją o kwarantannie, powiadamiają telefonicznie swoich pracodawców o swojej kwarantannie, a w ciągu 3 dni po zakończeniu kwarantanny składają do pracodawcy „oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę”, które znajduje się w załączniku https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2020/10/Oświadczenie-osoby-wspólnie-zamieszkującej-lub-gospodarującej1-1.doc  Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego może wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Share:

Author: Karina Zadworzańska