Podstawowe wytyczne


 1. Zdający stawiający się na egzaminie maturalnym nie mogą przejawiać objawów chorobowych kompatybilnych z COVID-19.
 2. Na egzaminie nie mogą pojawić się osoby przebywające na kwarantannie bądź izolacji domowej.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba zaszczepiona przeciw COVID-19 może przyjść na egzamin nawet w sytuacji, gdy przebywa w domu z osobą w izolacji bądź będącej na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły przedmiotów zbędnych, w tym książek, maskotek czy urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów opisanych w komunikacie CKE oraz przyrządów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej w czasie egzaminu. Zdający może przynieść na egzamin własną wodą, którą ustawia na czas egzaminu na podłodze przy swoim stoliku.
 7. Jeżeli zdający, ze względów zdrowotnych, nie może zasłaniać ust i nosa jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły nie później niż do 27 kwietnia.
 8. Do 27 kwietnia zdający informują Dyrektora szkoły o swoich alergiach lub innych schorzeniach, które objawiać się mogą kaszlem, katarem lub łzawieniem.

Środki bezpieczeństwa osobistego


 1. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują dystans społeczny, mają zakryte usta i nos własną maseczką.
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający może zdjąć maseczkę jedynie po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej, lub gdy zostanie o to poproszony przez członka zespołu nadzorującego celem ustalenia jego tożsamości.
 3. W trakcie trwania egzaminu zdający ma obowiązek zakrywać usta i nos, gdy:
  – podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego;
  – wychodzi do toalety;
  – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi do toalety.
 4. Zdający, którzy wniosą na teren szkoły przedmioty nie ujęte komunikatem o przyborach maturalnych będą musieli zdeponować je przed salą egzaminacyjną do odpowiednich worków.
 5. Należy unikać się tworzenia się grup zdających przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  30 kwietnia na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych.

Egzamin zdawany w domu


W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego niezbędne jest upewnienie się, że w domu zdającego nie przebywa żadna osoba w izolacji w warunkach domowych albo objęta kwarantanną w warunkach domowych. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

 1. zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego
 2. zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym, a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z członków w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych
 3. dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach
 4. zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego
 5. wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem. Jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

Pełna wersja komunikatu dostępna na stronie: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2021/2021-04-19_Przeprowadzanie_Egzaminy_Wytyczne.pdf