REGULAMIN VIII OTWARTEGO TESTU COOPERA

 1. Organizator: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
 2. Termin i miejsce: 26 maja 2021 r. – bieżnia lekkoatletyczna Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344.
 3. Godziny testu: 15:00 – 20:30 lub do ostatniego zawodnika.
 4. Serie co 20min – maksymalnie po 10 osób.
 5. Cel Imprezy: promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
  promocja aktywnego stylu życia;
  integracja biegaczy ze środowiska lokalnego.
 6. Uczestnictwo: w teście mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu wytrzymałościowego. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest weryfikacja z dowodem tożsamości i dopełnienie formalności w biurze zawodów, zgodnie z regulaminem.
  Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę rodzica na udział w teście.
 7. Warunki ogólne: Test Cooper to próba wytrzymałościowa trwająca 12 minut. W tym czasie uczestnik biegu stara się przebiec jak najdłuższy dystans. Udział w teście jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z wypisanym przebiegniętym dystansem. Na miejscu organizator udostępnia toalety
 8. Postanowienia końcowe: zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z zapoznaniem się regulaminem imprezy;
  – uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
  – uczestnika obowiązuje regulamin przebywania w strefie rekreacji dziecięcej „1000-lecia”;
  – uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w teście;
  – uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie (jeśli uczestnik nie wyraża zgody, prosimy o taką informację przy zapisie do biegu);
  – zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne;
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  – test ma charakter treningu otwartego;
  – organizator nie ubezpiecz uczestników wydarzenia.