Wiosna jest czasem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury (roślina, zwierzę, krajobraz) oraz ucznia naszej szkoły zawartego na zdjęciu.

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin
pn. Moj powiat moim okiem”

  1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4  im. Jakuba Wejhera w Wejherowie wraz z Samorządem Uczniowskim.
  2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży.

3. Temat konkursu brzmi „Mój powiat moim okiem ”. Wiosna jest czasem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury (roślina, zwierzę, krajobraz) oraz ucznia naszej szkoły zawartego na zdjęciu.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody, na którym widoczny jest uczeń lub uczniowie naszej szkoły. Fotografia powinna być wykonana na terenie powiatu Wejherowo.
Część fotograficzna: Wymagany format zdjęć to 4000 x 6000 px.
Część opisowa: W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji).

6. Fotografie z kartą zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy mojpowiatmoimokiem@gmail.com.

7. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać ze strony lub na facebooku szkoły https://www.facebook.com/zspg4.wejher/

8. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 31 marca 2023 roku na adres mojpowiatmoimokiem@gmail.com

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.

10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Najlepsza (trójka) zostanie uhonorowana dyplomami i nagrodami.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 3 do 5 kwietnia 2023 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 5 kwietnia 2023 roku. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie mieszczącego się przy ulicy Jana III Sobieskiego 344 .

12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.