W roku 2022 rekrutacja odbywa się do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. 

Na co musisz zwrócić uwagę!!!

 1. Dwa etapy
  Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach zasadniczym i uzupełniającym. Jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej, choć wtedy dostępnych będzie już mniej miejsc i to raczej w szkołach mało obleganych przez kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych reguł jak zasadnicza, choć na złożenie wniosku, zdanie dodatkowego testu, potwierdzenie woli uczęszczania do klasy jest mniej czasu.
 2. Jednolite terminy
  Zwykle harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. W 2021, podobnie jak rok wcześniej harmonogram został opracowany według jednolitego harmonogramu dla całego kraju. Aktualny harmogram przewiduje początek składania wniosków na 17 maja. Czas na to jest do 21 czerwca, z wyjątkiem tych klas i szkół, do których zdaje się jeszcze dodatkowe egzaminy – w tym przypadku należy złożyć wniosek najdalej do 31 maja, do godziny 15.00.
 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. W 2021 roku sprawdziany te odbędą się pomiędzy 1 a 14 lipca. Dokładne terminy tych sprawdzianów ustalają dyrektorzy szkół. “Zapasowy” termin dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor szkoły wyznacza w okresie do 8 lipca.
 4. Wizyta w szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej – zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Dotychczas wniosek trzeba było złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2021 roku składanie dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną. 
 5. Ważna kolejność
  W zależności od decyzji jednostki samorządku terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku.Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  
 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych klasach, szkoły ogłaszają listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listę tych, którzy się nie zakwalifikowali. W 2021 r. takie informacje będą publikowane 22 lipca w systemach naboru elektronicznego i na stronach internetowych szkół. Nie oznacza to jeszcze listy przyjętych. Między 23 a 30 lipca należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.
 7. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę (w większości terminów przy dacie kończącej kolejny etap widnieje adnotacja, że z formalnościami trzeba się uporać najdalej do godziny 15.00). Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.