Absolwent szkoły podstawowej może zebrać łącznie 200 punktów, Pamiętać jednak należy, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba mieć, by dostać się do wybranej klasy w szkole, tak naprawdę uczeń się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Czasami na stronach internetowych różnych szkół znajdzie się informacja o progach punktowych, ale dotyczy to na pewno lat ubiegłych. Należy je traktować orientacyjnie i brać pod uwagę głównie podczas układania kolejności szkół na liście swoich preferowanych klas i szkół.

Punkty ze świadectwa

Pierwsza część ogólnej liczby punktów to suma punktów za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie, za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia.

Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: za język polski, matematykę i dwa wybrane przedmioty, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum.

Za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać aż 7 dodatkowych punktów. Dodatkowo 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego. Jeśli ktoś był wolontariuszem w akcjach pozaszkolnych niestety może mieć problem z uzyskaniem owych 3 punktów – trzeba o tym porozmawiać z przedstawicielem szkoły, który odpowiada za szkolny wolontariat. W szczególnych sytuacjach zaświadczenia o takiej pracy dobroczynnej są honorowane, ale o tym decyduje osoba odpowiedzialna.

Sporo dodatkowych punktów można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Za różne osiągnięcia w różnych konkurach można zebrać od 2 do 10 punktów. Nawet jeśli ktoś brał udział w wielu różnych konkursach i osiągnął w nich liczne sukcesy, nie może sumować punktów w sposób nieograniczony. Łącznie za udział w konkursach i turniejach można otrzymać maksymalną liczbę 18 punktów.

Punkty z egzaminu

Z puli dwustu punktów w procesie rekrutacji połowa jest do uzyskania podczas egzaminów ośmioklasisty (wyniki testów z roku 2021 będą znane 2 lipca). Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.

Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 proc. da 28 punktów itd.

Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Ale oczywiście im lepiej uczeń napisze sprawdziany, tym większe są jego szanse by móc dostać się do wymarzonej szkoły średniej.

Jak zwiększyć liczbę punktów?

Jak można poprawić swój wynik punktowy (i szansę na dostanie się do wybranej szkoły)? W drugiej części roku szkolnego możliwości są trzy:

  • zapracować na jak najwyższą ocenę na świadectwie z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch przedmiotów (np. historii i wiedzy o społeczeństwie dla większości profili humanistycznych albo biologii i chemii przy naborze na profil przyrodniczy);
  • postarać się o świadectwo „z czerwonym paskiem”, czyli poprawić oceny z wszystkich przedmiotów;
  • zawalczyć o punkty za wolontariat. 

A co z wynikami dodatkowych sprawdzianów?

Trzeba pamiętać, że przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące – do oddziałów dwujęzycznych dotyczą one kompetencji i predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – sprawności fizycznej, przy naborze do klas artystycznych – tzw. uzdolnień kierunkowych. Pokazują one, czy kandydat ma predyspozycje do specyficznego sposobu uczenia się i rozwijania zainteresowań. Egzaminy te w 2021 r. będą się odbywać między 1 a 14 czerwca, a w ramach rekrutacji uzupełniającej między 6 a 10 sierpnia.