Drodzy rodzice!

 • – Jeśli niepokoi Panią/Pana zachowanie dziecka,
 • – Jeśli chce Pani/Pan porozmawiać o dziecku i relacjach z nim,
 • – Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia w procesie wychowania,
 • – Jeśli ma Pani/Pan pytania i nie wie, do kogo się z nimi zwrócić,

W wszystkich tych sytuacjach jesteśmy do Państwa dyspozycji! Zapraszamy na spotkanie codziennie w godzinach pracy gabinetu, a także podczas konsultacji dla rodziców oraz po zebraniach.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia wraz z uzupełnianiem, rozszerzaniem i pogłębianiem działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej, którą prowadzą nauczyciele.

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi),
 2. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie zaleceń dotyczących pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce,
 3. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego,
 5. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 6. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),

Czym zajmuje się pedagog specjalny?

Celem pracy pedagoga specjalnego jest planowanie, prowadzenie i modyfikacja działań edukacyjnych, terapeutycznych czy też opiekuńczych dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Ułatwia on uczniom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie się w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych.

Zadania pedagoga specjalnego:

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki,
 2. Prowadzenie działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 3. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. Współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
 6. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny)
 7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z opiniami wydawanymi przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną oraz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jesteśmy w szkole dla Państwa!