Rodzice uczniów
Rodzina

ANONIMOWA SKRZYNKA NA „SYGNAŁY”

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W celu wzmocnienia współpracy między szkołą, uczniami i rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

ANONIMOWEJ SKRZYNCE NA SYGNAŁY rodzice oraz uczniowie mogą przesłać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje mogą mieć charakter imienny lub anonimowy. Informacje może umieszczać rodzic / opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Systematyczny dostęp do informacji umieszczonych w skrzynce ma w szkole pedagog szkolny. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

Ponadto w pobliżu gabinetu pedagoga znajduje się „skrzynka zaufania”, która również służy poszerzeniu możliwości komunikacyjnych.

    Temat (wymagane)

    Treść wiadomości (wymagane)


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem przesyłanych danych jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie. 2 Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej. 3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@pzs4-samochodowka.pl.