Uczniowie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

♦ Deklaracja na egzamin zawodowy
♦  Terminy próbnych egzaminów
    zawodowych 2019/20
♦ Terminy egzaminów pkwz 2020
♦  Procedury
♦  Materiały i przybory pomocnicze,
♦  Dostosowania warunków i form
    egzaminu pkwz