SZTANDAR SZKOŁY I NADANIE IMIENIA - HISTORIA - Powiatowy Zespół Szkół nr 4

A więc … sztandar

ROK 1978. Wśród nauczycieli i pracowników szkoły powoli dojrzewa myśl o nadaniu szkole imienia oraz posiadania własnego sztandaru. Nowa siedziba (przy ulicy Sobieskiego 344), dobrze i sprawnie działający kombinat warsztatowo–diagnostyczny sprzyja rodzącemu się pomysłowi. Przeprowadzona wśród uczniów sonda pokazuje, że również oni z entuzjazmem odnoszą się do inicjatywy wychowawców.

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Rodzicielskiego w dniu 20 grudnia 1978 r. zgłoszono propozycję, aby ze składek społecznych ufundować szkole sztandar. Uczniowie wyrażając aprobatę dobrowolnie jednorazowo opodatkowali się w kwocie 50 zł. Równocześnie zgłoszono także pierwsze propozycje szkolnego patrona:

– Bohaterskich Harcerzy Wybrzeża,
– Obrońców Polskiego Wybrzeża,
– Profesora Sylwestra Kaliskiego,
– Powstańców Wielkopolskich.

Konkurs rozpisany wśród młodzieży i grona pedagogicznego w celu wybrania jednego z tych imion to kolejny etap przygotowań. Najpopularniejsze wśród zainteresowanych okazało się imię Obrońców Polskiego Wybrzeża. W listopadzie 1979 dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych mgr Ryszard Pawlikowski wystąpił do władz politycznych i administracyjnych o zaakceptowanie wybranego imienia. Niestety dokonany wybór nie przypadł do gustu ówczesnym władzom, szczególnie odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku pismem z dnia 21 kwietnia 1980 r. zasugerowało, aby szkole nie nadawać imienia zbiorowego.

Decyzja ta wstrzymała projekt na prawie rok. Dopiero w czerwcu 1981 r. ponownie powrócono do projektu patrona i szkolnego sztandaru. Graficzne propozycje symboli szkolnych opracowane zostały przez mgr Zygmunta Leśniowskiego – jednego z nauczycieli uczących w szkole.

W toku dyskusji wybrano ostatni z przedstawionych wzorów. Zaakceptowany projekt musiał być poddany korekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wzoru Godła Państwa. W czasie prac zainteresowani ustalili, iż szkoła powinna nosić imię związane z techniką i kierunkiem kształcenia młodzieży.

Pierwszą z podanych propozycji była osoba Tadeusza Tańskiego – wybitnego przedwojennego konstruktora silników lotniczych i samochodowych. Mając na uwadze, że imieniu szkoły winien towarzyszyć kącik lub izba pamięci, postanowiono zebrać materiały dotyczące wspomnianego inżyniera. Niestety brak wystarczających materiałów dotyczących biografii Tadeusza Tańskiego zmusił do zmiany ewentualnego patrona.

W tej sytuacji dyrektor szkoły mgr Ryszard Pawlikowski oraz przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Roman Reich, po konsultacji z dyrekcją Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaproponowali wybranie jednego z niżej wymienionych imion:

– Jakuba Wejhera,
– Teodora Bolduana,
– Gryfa Pomorskiego.

Ponownie wybór pozostawiono wychowankom i nauczycielom. Dużym zainteresowaniem wykazali się absolwenci szkoły i mieszkańcy Wejherowa. W konsekwencji wybrano osobę Jakuba Wejhera.

W dniu 11 listopada 1981 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie, na wniosek szkoły, podjęło Uchwałę w sprawie nadania imienia Jakuba Wejhera. Kolejnym krokiem było uzyskanie akceptacji Kuratorium w Gdańsku. W dniu 31 grudnia 1981 r. szkoła wystąpiła do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku z wnioskiem o nadania imienia Jakuba Wejhera i już w lutym 1982 r. zatwierdzono imię szkoły zgodnie z wnioskiem. W marcu 1982 r. uzyskano akceptację wzoru sztandaru. To było motywacją do dalszej pracy na rzecz szkoły. Zalecano opracowanie:

– Izby Pamięci Jakuba Wejhera
– wystroju holu szkoły zgodnie z nadanym imieniem
– uroczystości wręczenia sztandaru.

Komitet działał do dnia uroczystości związanych z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru Zespołowi Szkół Samochodowych w Wejherowie. W uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Wejherowie w dniu 14 października 1982r. uroczystości szkolne zostały połączone z Obchodami z Okazji Dnia Nauczyciela w Wejherowie.

W celu przybliżenia młodzieży postaci Jakuba Wejhera wykonano tablicę pamiątkową, usytuowaną przed wejściem do budynku szkoły. Opiekunem przedsięwzięcia był mgr Sylwester Tetlaff, a tablicę przygotowali w ramach pracy dyplomowej uczniowie z III klasy Technikum Samochodowego dla Pracujących Zbigniew Sienica i Lech Odrobny.

W przygotowaniu uroczystości pomagali mgr Zbigniew Firkus, mgr Soitz-Duda, kmdr mgr inż. Zbigniew Ejsler, Bronisław Mathea, mgr Janusz Molak oraz sekretarz szkoły Irena Gołecka. Całość dekoracji została zaprojektowana i wykonana przez Zygmunta Leśniowskiego – nauczyciela uczącego w szkole.

Uroczystość poprzedziły wielogodzinne próby, często w obecności miejscowych władz. Zaangażowani zostali wszyscy uczniowie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach. Każdy w szkole miał określone zadania do zrealizowania. Nikt nie pozostał obojętny wobec zbliżającego się święta. Sama uroczystość rozpoczęła się 14 października o godz. 11.00.

14 października 1982 r.

Godzina 11.00 w Zespole Szkół Samochodowych w Wejherowie rozpoczynają się obchody z okazji Dnia Nauczyciela. Poczet flagowy w składzie: Andrzej Styn, Wojciech Busz, Bogdan Rogowski poprzez wciągnięcie flagi na maszt dał sygnał rozpoczęcia uroczystości. Przewodniczący Samorządu Szkolnego Tadeusz Pranczk złożył raport obecnemu na boisku dyrektorowi szkoły Ryszardowi Pawlikowskiemu. Następnie dyrektor przywitał wszystkich gości, jednocześnie podkreślając szczególny charakter dzisiejszej uroczystości. Dyrektor Pawlikowski przedstawił również życiorys patrona szkoły „Jakuba Wejhera”

Po przemówieniach nastąpił czas na krótką prezentację sztandaru. Chorąży Szywacz mówił na temat roli i funkcji sztandaru dla społeczności uczniowskiej. Poczet sztandarowy w składzie: Stanisław Kąkol, Waldemar Meller, Jacek Krefta przyjął z rąk dyrektora sztandar szkoły. Następnie młodzież złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar.

Rotę ślubowania czytał uczeń III klasy Technikum Samochodowego Ryszard Sikora:

Ślubujemy Tobie Ojczyzno zespalać wszystkie nasze siły w nauce
dla Socjalistycznej Polski dla rozkwitu gospodarki, techniki i kultury
Ślubujemy!
Ślubujemy Tobie Ojczyzno łączyć wszystkie nasze siły w walce
o prawdę i sprawiedliwość społeczną
Ślubujemy!
Ślubujemy sumiennie i wytrwale spełniać swoje obowiązki
Ślubujemy!
Ślubujemy szlachetność w czynach i prawdomówność w słowach
Ślubujemy!
Ślubujemy wiernie bronić ziemi ojczystej jak
Jej bohatersko bronili nasi Ojcowie i Dziadowie
Ślubujemy!
Naszą młodość, nasz zapał i wiedzę najlepsze nasze uczucia
– Tobie Ojczyzno w służbę oddajemy

Tę przyjemną chwilę podkreślił przygotowany przez uczniów pod opieką nauczycieli montaż muzyczno-słowny. Zwiedzenie przygotowanej wystawy, Izby Pamięci i uroczysta Rada Pedagogiczna stanowiły dopełnienie uroczystości.

Back to top
error: Treść jest chroniona !!