Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO))

Informujemy, że:

 1. sekretariat@pzs4-samochodowka.plAdministratorami danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji są następujące szkoły:
  1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1, ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 24 58, e-mail: sekretariat@liceum1.pl, www.liceum1.pl
  2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 25 09, zsp2@zsp2.net, sekretariat@wejherowo-elektryk.pl; www.wejherowo-elektryk.pl
  3. Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 14 49, e-mail: sekretariat@pzs3.info,  www.pzs3.info
  4. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 24 15, e-mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl sekretariat@pzs4-samochodowka.pl , www.pzs4-samochodowka.pl
  5. Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie, 84-200 Wejherowo; ul. Kalwaryjska 3, tel./fax 58 672 44 87, e-mail: szkola@cechwejherowo.pl  www.szkola.cechwejherowo.pl;
  6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1  w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4, tel./fax 58 671 06 22, e-mail: 1lo@rumia.edu.pl, www.lo1.rumia.pl
  7. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57, tel. 58 671 13 36, e-mail: sekretariat@hipolit.info
  8. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 38, 84-240 Reda, tel. 58 678 70 80, e-mail: szkola@zspreda.pl
 2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów, będą przetwarzane   w   celu   przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 130 ust. 7 oraz pozostałymi przepisami Rozdziału VI ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), które określają m.in. treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 3. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być: uprawniony podmiot zapewniający obsługę informatyczną procesu naboru działający  na podstawie  umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący szkołę, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 4. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane za pośrednictwem systemu elektronicznego wspomagającego przeprowadzenie naboru pomiędzy szkołami wskazanymi wyżej na liście, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  kandydat przyjęty uczęszcza  do  szkoły,  zaś  dane  osobowe  kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku w formie elektronicznej, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Rodzicom lub opiekunom  prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 10. Rodzicom lub  opiekunom  prawnym  kandydata,  jeżeli  twierdzą,  że  przetwarzanie  danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa Oświatowego.
 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w każdej ze szkół, w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych Inspektora podanych na stronie internetowej szkoły lub za pośrednictwem danych adresowych. Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o: ofercie placówki, statusie wniosku, punktacji, kryteriach i wynikach rekrutacji.
 12. Jeżeli Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych należy kontaktować się na adres wskazany przez Administratora na stronie internetowej szkoły.
 13. Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 2. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.