II LO dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta dla tych, których celem jest zdobycie wykształcenia średniego i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia rozpoczynają naukę od drugiej klasy, zaś osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym – od klasy pierwszej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język angielski i historia lub geografia. Kształcenie w II Liceum dla Dorosłych prowadzimy w formie zaocznej w systemie piątek – sobota co dwa tygodnie.

REKRUTACJA 2020

15 CZERWCA – 10 LIPCA 2020 GODZ. 15:00  – wydrukowanie i uzupełnienie elektronicznego wniosku o przyjęcie do szkoły i wrzucenie go do skrzynki. Jeśli kandydat posiada świadectwo ukończenia szkoły, to może złożyć jego kserokopię razem z wypełnionym wnioskiem. DOKUMENTY NALEŻY UMIEŚCIĆ W KOPERCIE I PODPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM KANDYDATA.

Skrzynka znajduje się na parterze  budynku szkoły ( główne wejście). Wniosek można pobrać tutaj

10 LIPCA 2020 GODZ. 15:00 –  ostateczny termin złożenia dokumentów  wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły.

Dokumenty powinny się znajdować w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata.

4 SIERPNIA GODZ. 15:00 – czas na   uzupełnienie wniosku o  dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

4 SIERPNIA –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

11 SIERPNIA –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

12 SIERPNIA – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 SIERPNIA DO 18 SIERPNIA – GODZ. 15:00 – Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

19 SIERPNIA  do godz. 15:00 –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

DO 22 SIERPNIA – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od otrzymania uzasadnienia  odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji do szkół dla dorosłych można kierować na adres: rekrutacjadorosli@pzs4-samochodowka.pl