Konkurs Języka Niemieckiego: Profi in Deutsch
Profi in Deutsch

Profi in Deutsch 2022/2023

Główne założenia konkursu:
wzbudzenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych nauką języka niemieckiego;
pogłębianie wiedzy uczniów o języku niemieckim i krajach niemieckiego obszaru językowego;
współpraca nauczycieli języka niemieckiego pracujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie z germanistami nauczającymi w szkołach powiatu wejherowskiego;
promocja klasy dwujęzycznej.

Organizator:
Głównym Patronem konkursu Profi in Deutsch jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. J. Wejhera w Wejherowie – mgr Cezary Lewandowski;
koordynator konkursu: Monika Rolbiecka;
współorganizatorzy: nauczyciele języka niemieckiego;

Przebieg konkursu:
Koordynator wysyła regulamin konkursu do 30 listopada 2022 r.;
Nauczyciele języka niemieckiego zgłaszają swoją szkołę do konkursu do 20 grudnia 2022 r. mailem na adres: monika007@autograf.pl podając imię i nazwisko opiekuna grupy oraz wstępną listę uczestników konkursu;
Koordynator projektu wysyła nauczycielom, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu Profi in Deutsch test językowy za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w zgłoszeniu do 1 lutego 2023 r. (test jest wiadomością tajną do momentu rozpoczęcia I etapu konkursu; w przypadku złej sytuacji epidemicznej test będzie przeprowadzony za pomocą formularza interaktywnego);
Nauczyciele po skopiowaniu odpowiedniej ilości testów przeprowadzają I etap konkursu 3 lutego 2023 r. o godz. 10:00  i sprawdzają go zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi. Wszystkie wyniki testu należy wysłać na adres monika007@autograf.pl do 17 lutego 2023 r.
W przypadku zdalnego nauczania w tym okresie, zadaniem nauczyciela będzie rozesłanie linku do aktywnego formularza oraz pozostanie z uczniami na spotkaniu „na żywo” celem nadzorowania samodzielnej pracy uczniów.;
do dnia 24 lutego 2023 r. na podstawie nadesłanych wyników organizator stworzy listę rankingową uczestników i zaprosi najlepszych 20 uczestników do etapu II;
etap II odbywa się w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie 10 marca 2023 r. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do posiadania urządzenia mobilnego z możliwością przeglądania stron internetowych. Uczniowie będą rozwiązywali test zamknięty za pomocą podanej przez organizatora strony internetowej. Spośród uczestników zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka, która zakwalifikuje się do III etapu konkursu;
III etap konkursu, który również odbędzie się 10 marca 2023 r. niezwłocznie po przeprowadzeniu eliminacji i będzie miał charakter pytań otwartych zadawanych w formie ustnej. Uczestnik ma 3 szanse, odbierane mu każdorazowo za błędną odpowiedź. Każdemu uczestnikowi zadawane są dwa pytania. Jeżeli odpowie choćby na jedno z nich przechodzi do kolejnej rundy. Jeżeli nie udzieli poprawnej odpowiedzi na żadne z nich odpada z konkursu. Runda druga polega na odpowiadaniu na pytania otwarte. Uczestnika, który ma odpowiadać na pytanie wybiera zawodnik, który jako ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który najdłużej zachowa choćby jedną szansę.;
W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej bądź nauczania zdalnego etap II i III zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość o czym organizator będzie informował na bieżąco koordynatorów ze szkół podstawowych;
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie są zobowiązani do podpisania klauzuli informacyjnej oraz zgody na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2);

Nagrody:
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie Profi in Deutsch wysyłane pocztą elektroniczną na adres nauczycieli, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu i przeprowadzą w wyznaczonym terminie nadesłany przez koordynatora test;
nagrody niespodzianki dla finalistów konkursu;
dodatkowo zwycięzca etapu III otrzymuje zagwarantowane miejsce w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie w klasie o dowolnym profilu bez względu na wynik rekrutacji;


Kalendarium konkurs

30 listopada 2022 r. – organizator konkursu wysyła regulamin konkursu do szkół podstawowych
20 grudnia 2022 r.  – ostateczny termin zgłaszania szkół do konkursu
1 lutego 2023 r. – koordynator przesyła nauczycielom na wskazany przez nich adres e-mail test, który należy przeprowadzić w ramach I etapu konkursu
3 lutego 2023 r.  – I etap konkursu rozgrywany w szkołach macierzystych
17 lutego 2023 r. – termin nadsyłania wyników konkursu przez nauczycieli szkół podstawowych
24 lutego 2023 r.  – podanie do informacji koordynatorów konkursu z ramienia szkół podstawowych listy rankingowej po etapie I ze wskazaniem uczestników zaproszonych do II etapu zmagań
10 marca 2023 r. – II etap konkursu – test rozwiązywany za pomocą aplikacji internetowej
10 marca 2023 r. – III etap konkursu – część ustna w formule teleturnieju

Postanowienia końcowe

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły konkursu oraz przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu za pomocą technik kształcenia na odległość.


Zapraszamy do udziału w konkursie!!!