REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego.
 3. Podstawą wypożyczeń jest okazanie karty bibliotecznej, którą uczeń otrzymuje na początku klasy pierwszej.
 4. W bibliotece znajduje się częściowo wolny dostęp do półek ( regały wskazane przez bibliotekarza ).
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy na okres jednego miesiąca.
 6. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych pozycji.
 7. W bibliotece obowiązuje system kar za niezwrócone w terminie pozycje; po upływie miesiąca czytelnik płaci 1 zł.  za każdy przetrzymany tydzień.
 8. Na prośbę czytelnika istnieje możliwość rezerwacji książki / książek.
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 10. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach i pomagają w doborze literatury.
 11. Wypożyczone książki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem.
 12.  Czytelnik,  który zniszczy lub zgubi książkę musi odkupić taką samą lub inną –  wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 13.  Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 14.  W bibliotece należy zachować ciszę.
 15.  Wypożyczone książki należy zwrócić na czas wakacji, przed końcem roku szkolnego.
 16.  W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką ( karta obiegowa),po czym jego dane zostają usunięte z programu MOL NET +.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do: pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz picia i spożywania posiłków.
 4. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 5. Książek, czasopism oraz płyt CD nie wolno wynosić z czytelni bez zgody bibliotekarza.
 6. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 8. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 9. W czytelni znajdują się cztery stanowiska komputerowe, z których mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
 11. Istnieje możliwość drukowania i kserowania- 20 gr. za stronę.
 12. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa do korzystania z biblioteki szkolnej.